O ISTDP

Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna (ISTDP) to stosunkowo młody nurt w psychoterapii,  rozwijający się od lat 60-tych ubiegłego wieku w Kanadzie, USA i krajach Europy Zachodniej, a w ostatnich latach również w Polsce.  Podejście to wyrosło z braku satysfakcji z efektów i długości terapii psychoanalitycznej oraz potrzeby  zbadania i zrozumienia jakie interwencje w relacji terapeutycznej przynoszą realną, możliwą do oceny zmianę u  pacjenta. Twórca tego podejścia  Habib Davanloo,  w oparciu o precyzyjną obserwację nagrań sesji terapeutycznych wypracował nowatorską metodę terapii pozwalającą na osiągniecie głębokich i trwałych zmian wewnątrzpsychicznych w stosunkowo krótkim czasie. Teoretyczne podstawy ISTDP oparte są na założeniach  psychoanalitycznych oraz teorii przywiązania Johna Bowlby’ego, zintegrowanych ze współczesna wiedzą neurobiologiczną.

ISTDP to terapia ustrukturalizowana. Każda reakcja pacjenta jest podstawą stosowania określonego typu interwencji, której efekty możemy od razu zweryfikować.

Terapia jest:

  • intensywna (uwaga pacjenta jest natychmiast koncentrowana
    na problemie, nie ma tu miejsca na „opowiadanie historii”)
  • krótkoterminowa (obieramy najkrótszą drogę do osiągniecia zmiany)
  • dynamiczna (ciągła uwaga na rozumieniu i rozwiazywaniu wewnętrznego konfliktu)

ISTDP zakłada aktywną rolę zarówno terapeuty jak i pacjenta. Pierwszym celem jest zatem wypracowanie świadomego i nieświadomego przymierza roboczego. Terapeuta używając techniki  konfrontacji, identyfikacji, klaryfikacji pracuje z tzw. obronami frontowymi (pasywność, uległość, mówienie ogólnikami, unikanie kontaktu wzrokowego itp.). Pacjent ma szansę wyraźnie zobaczyć autodestrukcyjny efekt unikania bliskości z terapeutą co pozwala mu porzucać stosowane obrony dla swego własnego dobra.

Terapeuta  patrzy na  pacjenta  przez pryzmat tzw. trójkąta osób i trójkąta konfliktu (Malan 1979).

Reakcje pacjenta (uczucie/impuls, lęk, obrona) reprezentują wierzchołki trójkąta konfliktu. Badamy je zawsze  na bazie konkretnej sytuacji  dotyczącej relacji z terapeutą w czasie sesji , relacji z obecnego życia pacjenta, bądź relacji z ważnymi osobami w przeszłości (trójkąt osób).

W ten sposób pomagamy pacjentowi zrozumieć jego obecne reakcje i powiązać je z unikalną historią jego dzieciństwa. Doświadczenie przez pacjenta zablokowanych emocji i tęsknot z wczesnych relacji  otwiera go na świadome przeżywanie uczuć i pragnień w aktualnych sytuacjach interpersonalnych.

Istotne znaczenie dla przebiegu procesu terapeutycznego ma precyzyjna diagnoza charakterystycznego dla pacjenta wzorca rozprzestrzeniania lęku oraz pomoc pacjentowi w przywróceniu jego zdrowej regulacji. Ciągłe monitorowanie poziomu lęku pozwala uniknąć zbyt pochopnych interwencji , które mogłyby skutkować jego niekontrolowanym wzrostem i zablokowaniem procesu terapeutycznego.

Rzeczywisty, pełny dostęp do uczuć i zdrowe regulowanie lęku wiążą się z ich doświadczaniem na poziomie fizycznym., dlatego też  terapeuta stale kieruje swoją i pacjenta uwagę  na reakcje mobilizowane w  ciele.

Wszystkie sesje są nagrywane na wideo, co pozwala na precyzyjne superwizowanie terapii oraz znacznie podnosi efektywność procesu szkolenia psychoterapeutów pracujących w tym podejściu.

Efektem udanej terapii jest:

  • rozumienie przez pacjenta procesów, które uruchamia, umiejętność patrzenia na swoje reakcje w kategoriach trójkąta konfliktu (uczucie/lęk/obrona)
  • zdolność pacjenta do monitorowania swojego lęku i regulowania go w zdrowy sposób
  • świadoma rezygnacja z obron
  • możliwie pełne doświadczanie swoich pragnień i uczuć oraz umiejętność wyrażania ich (jeżeli pacjent tego chce) w konstruktywny sposó

Skuteczność ISTDP dokumentują  liczne badania naukowe. Metoda może być z powodzeniem stosowana w przypadku większości zaburzeń, w których wskazane jest leczenie psychoterapią.