Decision Style Profile

Wymagania wstępne: brak      koszt: 3 190 PLN netto    format: on-line i telefon (4 godziny)

Materiały i narzędzie: j. angielski

Certyfikacja Decision Style Profile

Style podejmowania decyzji

Decision Style Profile® to ocena indywidualnego stylu podejmowania decyzji, umożliwia ona liderom zrozumienie swoich preferencji i następnie podejmowanie lepszych decyzji poprzez adekwatne wybieranie najbardziej efektywnych i odpowiednich stylów decyzyjnych w danych sytuacjach. Uczestnik badania czytając 10 kolejnych studiów przypadku, jest postawiony przed koniecznością podjęcia rzeczywistych decyzji biznesowych. Spersonalizowany raport porównuje wybrane style podejmowania decyzji przez uczestnika do najbardziej adekwatnych stylów w danej sytuacji biznesowej. Opracowanie tego badania jest poparte obszernymi badaniami i aktualną bazą danych ponad 20 000 menedżerów i menedżerów z całego świata. Decision Style Profile® ocenia w jaki sposób lider angażuje inne osoby podczas podejmowania decyzji, a także w jakim stopniu uczestnik badania bierze pod uwagę pięć krytycznych czynników decyzyjnych takich jak: Directing, Fact Finding, Investigating, Collaborating, Teaming. 

 

Directing: Kierowanie/ Polecanie

Liderzy korzystający ze stylu DIRECTING mogą:

polegać całkowicie na własnym osądzie, nie biorąc pod uwagę opinii innych osób

zakładać, że całkowicie rozumieją daną sytuację

zakładać, że mają wszystkie informacje potrzebne do podjęcia dobrej decyzji

nie dzielić się problemem z innymi osobami w zespole czy firmie

nie zabiegać o dodatkowe informacje

jak najszybciej starać się podjąć decyzję, używając jak najmniej czasu.

Fact Finding: Poszukiwanie faktów

Liderzy korzystający ze stylu FACT FINDING (poszukiwanie faktów) mogą:

poszukiwać i identyfikować konkretne informacje potrzebne do podjęcia decyzji

wiedzieć, kogo poprosić o informacje

nie dzielić się problemem z innymi osobami w zespole czy firmie

nie korzystać z porady ani sugestii

zastrzegać sobie wyłączne prawo do podjęcia danej decyzji.

Investigating: Badanie

Liderzy korzystający ze stylu INVESTIGATING (badanie/dociekanie) mogą:

dzielić się daną sytuacją z innymi osobami

wymagać, czy wręcz żądać informacji od innych

zabiegać czy pozyskiwać kluczowe informacje przez sugestię i podawanie możliwych kierunków działań

wybiórczo włączać w proces decyzyjne tylko kluczowych interesariuszy, osoby których wkład i pozyskiwane informacje są najbardziej istotne dla podjętej decyzji

akceptować “dane wejściowe/wkład” od innych, ale wyraźnie zastrzegając sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji.

Collaborating: współpraca

Liderzy korzystający ze stylu COLLABORATING (współpraca) mogą:

pozyskiwać dane od wszystkich zainteresowanych stron (np. zespołu, grupy lub osób) zidentyfikowanych jako zainteresowanych decyzją i jej wynikiem

dzielić się problemem z zainteresowanymi osobami 

prosić o pomysły i wkład inne osoby

omawiać dany problem ze wszystkimi zainteresowanymi stronami jednocześnie, aby uniknąć nieporozumień związanych z udostępnianymi informacjami lub opiniami np: tylko jednej ze stron. 

zastrzegać sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji, oceniając wkład kluczowych interesariuszy procesu podejmowania decyzji.

Teaming: zespołowość

Liderzy korzystający ze stylu TEAMING (zespołowość) mogą:

zwracać się do interesariuszy, aby przyłączyli się do podjęcia decyzji. Zainteresowane strony mogą być członkami zespołu roboczego, grupy zadaniowej, zespołu projektowego lub innych podmiotów, których wkład i “kupienie projektu/ zaangażowanie” są kluczowe dla pomyślnego wdrożenia podejmowanej decyzji

nie rezygnować z odpowiedzialności za decyzję i oni sami mogą być interesariuszami danego procesu decyzyjnego

dochodzić do porozumienia na zasadach konsensusu.

 

Jeżeli chcesz sprawdzić jaki styl podejmowania decyzji jest najbardziej właściwy w danej sytuacji – kliknij tutaj: http://www.discoverylearning.net/m/dspwizard/

Narzędzie dostępne w języku angielskim.

Translate »